ЈКП-Пробиштип

ЗаПретпријатието ПретпријатиетоПретпријатието

Дознај се што те интересира за ЈКП-Пробиштип

Историјат на претпријатието

Jавното комунално претпријатие Никола Карев-Пробиштип е основано на 30.01.2002 година со одлука на Советот на општина Злетово и истото со решение е регистрирано и упишано во Tрговскиот регистар при Окружен стопански суд – Штип.

Соопштенија

Детали наскоро

Каква вода пиеме ?

Хемиска и микробиолошка анализа на водата за пиење од ПС Пробиштип и ПС Злетово

Како да не Контактираш? Контактираш?Контактираш?

ЈКП-ви стои на располагање за контакт во секое време

Работно време:

Понеделник-Петок 07:00 - 15:00 ч.

Локација:

Ул.Миро Барага бр,7 Пробиштип

Телефон за контакт:

032/480/666 Централа на ЈКП 032/480/667 Пријави проблем

Наши задоволни клиенти

ЈКП Пробиштип ПробиштипПробиштип

Коментари од нашите корисници.

Општина Пробиштип

Општина Пробиштип е значаен индустриски, општествен (образовен и културен) и административен центар. Се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија со вкупно 16.193 жители и територија од 325,6 км2