Ревизорски извештаи

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на
усогласеност на Јавното комунално претпријатие Никола Карев – Пробиштип за 2020 година.
Конечниот извештај може да го погледнете овде:

Microsoft Word – 1. ˆ˘_ ˆ˜ ˚˛8:>;0 ˆ0@52˝ ˜@>18HB8? (dzr.mk)