Членови на НО + Програма за работа

Членови на Надзорен одбор во ЈКП Никола Карев – Пробиштип
именувани од Совет на општина Пробиштип во декември 2021 година

  1. Славчо Николов – претседател дипл. инг технолог м-р по технички науки
  2. Антонио Јосифовски – зам. Претседател дипл. економист
  3. Марина Јованова – член дипл. економист
  4. Катерина Павлова – член дипл. воспитувач
  5. Драгана Трајчевска – член ипл. инг агроном

Извештаи за работа на ЈКП