Законска регулатива

Законска регулатива од областа на дејностите кој ги врши ЈКП Никола Карев-Пробиштип:

Закон за јавните претпријатија:  

Microsoft Word – ZJP-38-96-Zakon za javni pretprijatija.doc (slvesnik.com.mk)

Закон за управување со отпад:

Објавен во Службен Весник на Република Македонија бр (drisla.mk)

Закон за комуналните дејности:

zakon-za-komunalnite-dejnosti-precisten-tekst.pdf (derven.mk)

Закон за водите:

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E0EAEEED20E7E020E2EEE4E8F2E5> (moepp.gov.mk)

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани  отпадни води:

Министерство за Транспорт и Врски (mtc.gov.mk)

Закон за заштита и унапредување на животната средина и  природата:

ЗАКОН ЗА (energetskaefikasnost.org.mk)

Закон за урбано зеленило:

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА (derven.mk)

Закон за гробишта и погребални услуги: http://www.mtc.gov.mk/media/files/grobista_i_pogrebalni_uslugi_86_14072008.pdf

Колективен договор за комуналните дејности во РМ:

https://www.sutkoz.org.mk/pdf/komunalni_dejnosti.pdf