Информации од јавен караткер

Пристап до информации од јавен карактер
Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават до
службеното лице во ЈКП Никола Карев – Пробиштип за посредување при остварување на
правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:
Службено лице: Александар Пешевски – дипл. правник
Мобилен: 078 241 947 ; Е-маил: pesevski.aleksandar@yahoo.com

Барање за пристап до информации од јавен карактер
Заинтересираните граѓани можат да добијат информација од јавен карактер со
пополнување на Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го
симнат тука:

Закон за слободен пристап до информации:

Zakon-za-sloboden-pristap-do-informatsii-od-javen-karakter-22-05-2019-so-primena-od-30-11-2019-.pdf (derven.mk)

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – word формат

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно чл.36 од Законот за слободен пристап до информации од Јавен карактер
(Сл.Весник на Р.С.М бр.101/2019 ) ЈКП Никола Карев-Пробиштип ги подготви следните
извештаи:

Годишен извештај за 2022 г.