Членови на Управен
одбор со Програма за работа на УО

Членови на Управен одбор во ЈКП Никола Карев – Пробиштип

именувани од Совет на општина Пробиштип во декември 2021 година:

1. Дане Митровски – претседател дипл. градежен инг.

2. Мартин Младеновски – зам. претседател дипл. правник

3. Ристе Атанасов – член дипл. сообраќаен инг.

4. Владимир Постолов – член дипл. менаџер по бизнис и логистика

5. Катерина Досева – член дипл. инженер технолог

6. Александар Николовски – член дипл. проф. по географиј

Програма за работа