Јавно комунално претпријатие „Никола Карев“- Пробиштип                              

Општина Пробиштип                                                                                 

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.01/2023

за вработување на неопределено време

Врз основа на член 37-е став 1 и 2 и член 37-и од Законот за јавните претпријатија (сл. Весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 22 и 23 од Законот за работните односи (Сл.весник на РМ бр.167/15, 27/16  и 120/18), член 20-г став 1 од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл. весник на Р Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Сл. весник на РСМ бр.143/19 и 14/20) и член 22 од Статутот на ЈКП„Никола Карев“-Пробиштип, директорот на ЈКП„Никола Карев“-Пробиштип објавува оглас за вработување на 4 (четири) работници на неопределено време и тоа:

 1. Водоинсталатер

реден број и шифра: 43. КДР 03 05 В01 004, во група даватели на јавни услуги, подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија, во Одделение за одржување на водовод и канализација, Сектор за технички работи;

 • Број на извршители – еден (1)  извршител
 • Општи услови:
 • да е државјанин на Република С. Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена  способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Посебни услови:
 • Стручни квалификации: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование;
 • Работно искуство – најмалку 1 (една) година искуство во струката;
 • Други посебни услови – Уверение/Диплома за КВ-II и III степен за водоинсталатер;
 • други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места на работни места за соодветното работно место
 • Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до петок, 8 работни часа на ден (7.00-15.00);
 • Основна нето плата 23.233,00 денари.
 • Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Македонец(ка) 1

2.Општ комунален работник

реден број и шифра: 60. КДР 03 05 В02 001, во група даватели на јавни услуги, подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија, во Одделение за јавна хигиена, паркови и зеленило, Сектор за технички работи;

 • Број на извршители – еден (1)  извршител
 • Општи услови:
 • да е државјанин на Република С. Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена  способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Посебни услови:
 • Стручни квалификации: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование
 • Работно искуство – со или без работно искуство во струката;
 • други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места на работни места за соодветното работно место
 • Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до петок, 8 работни часа на ден (7.00-15.00);
 • Основна нето плата 21.975,00 денари.
 • Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Македонец(ка) 1

3.Одржувач на јавно прометни површини

реден број и шифра: 59. КДР 03 05 В02 007, во група даватели на јавни услуги, подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија, во Одделение за јавна хигиена, паркови и зеленило, Сектор за технички работи;

 • Број на извршители – еден (1)  извршител
 • Општи услови:
 • да е државјанин на Република С. Македонија
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена  способност за работното место
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • Посебни услови:
 • Стручни квалификации: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование
 • Работно искуство – со или без работно искуство во струката;
 • други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места на работни места за соодветното работно место
 • Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до петок, 8 работни часа на ден (7.00-15.00);
 • Основна нето плата 20.677,00 денари.
 • Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Македонец(ка) 1

2. Хигиеничар

реден број и шифра: 20. КДР 04 01 А03 005, во група групата на помошно – технички лица, подгрупата на помошно – технички лица за одржување на објектите и опремата, во Одделение за општо-правни работи и застапување, Сектор за општи и заеднички работи;

 • Број на извршители – еден (1) еден извршител
 • Општи услови:
 • да е државјанин на Република С. Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена  способност за работното место
 • Посебни услови:
 • Стручни квалификации: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование
 • Работно искуство – со или без работно искуство во струката;
 • други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места на работни места за соодветното работно место
 • Неделното работно време изнесува 40 часа, од понеделник до петок, 8 работни часа на ден (7.00-15.00);
 • Основна нето плата 20.175,00 денари.
 • Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Македонец(ка) 1.

Кандидатите се должни да достават:

 • Уредно пополнета пријава, со прилог:
 • Диплома/уверение (нотарски заверено или оригинал) од завршено соодветно образование потребно за наведеното работно место;
 • доказ за работно искуство, доколку се бара;
 • доказ за општа здравствена состојба;
 • уверение за државјанство и копија од лична карта
 • доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна

санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност, доколку се бара.

Изјавата за веродостојност на податоците е содржана во пријавата која задолжително се пополнува.

Кандидатите можат да достават и други уверенија и документи за стекнати познавања.

Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во архивата на јавното претпријатие или на веб страната  www.jkpnikolakarev.com.mk

Рокот за доставување на пријавите изнесува 15 (петнаесет)  дена сметано од денот на објавување во јавното гласило.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Ненавремената, нецелосната и неуредно пополнетата пријава нема да биде предмет на разгледување од страна на работодавачот.

Постапката за селекција за вработување на давателите на услуги во јавното претпријатие се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување, со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приоложените докази во пријавата и интервју.Одлука за конечен избор на кандидат за вработување ќе донесе директорот на јавното претпријатие во законски утврден рок.

Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои во проверка на пријавите

и   веродостојноста   на   доставените   податоци   и   докази   во   прилог   на   пријавата   и   интервју.

Мислење до директорот за избор на кандидат по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција, а

конечна   одлука   за   избор   ќе   донесе   директорот   на   јавното   претпријатие   во   законски

предвидениот рок

Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои во проверка на пријавите

и   веродостојноста   на   доставените   податоци   и   докази   во   прилог   на   пријавата   и   интервју.

Мислење до директорот за избор на кандидат по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција, а

конечна   одлука   за   избор   ќе   донесе   директорот   на   јавното   претпријатие   во   законски

предвидениот рок

Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои во проверка на пријавите

и   веродостојноста   на   доставените   податоци   и   докази   во   прилог   на   пријавата   и   интервју.

Мислење до директорот за избор на кандидат по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција, а

конечна   одлука   за   избор   ќе   донесе   директорот   на   јавното   претпријатие   во   законски

предвидениот рок

Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои во проверка на пријавите

и   веродостојноста   на   доставените   податоци   и   докази   во   прилог   на   пријавата   и   интервју.

Мислење до директорот за избор на кандидат по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција, а

конечна   одлука   за   избор   ќе   донесе   директорот   на   јавното   претпријатие   во   законски

предвидениот рок

Пријавите и комплетната документација да се достават во архивата на ЈКП„Никола Карев“-Пробиштип, ул.Миро Барага бр.7, Пробиштип, лично или по пошта; тел.032/480666.

Во рок од 45(четириесетипет) дена од истекот на огласот ќе биде извршен избор од пријавените кандидати по огласот.

     ЈКП Никола Карев Пробиштип

28.03.2023                                           директор Драганчо Ристовски

ПРИЈАВА

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА (Јавен Оглас)

1. Податоци за огласот:

Број на јавниот оглас                         _________________________________________________

Назив на институцијата         _________________________________________________

Реден број и назив на работно место за  кое се пријавува ___________________________________________________________________________

2. Лични податоци за кандидатот:

Име                                         _________________________________________________

Презиме                                  _________________________________________________

Припадност на заедница        _________________________________________________

Датум на раѓање                    | _ | _ |.| _ | _ |.| _ | _ | _ | _ |.

Пол                                                     М         Ж

ЕМБГ                                      | _ | _ |  _ |  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

 • Адреса на живеење

улица и број                     _____________________________________________________

место                                _____________________________________________________

Контакт адреса

улица и број                     ____________________________________________________

место                                ____________________________________________________

Контакт телефон мобилен: / / фиксен: /  ___________________________________

E-mail адреса @                           ________________________________________

3. Податоци за исполнување на општите услови:

 Дали сте државјанин на Република Македонија?                         Да        Не

 Дали сте психо-физички здрав и способен за работа?    Да         Не

 Дали Ви е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана за вршење на професија, дејност или должност?                                                           Да         Не

4. Податоци за исполнување на посебните услови

 • Степен на образование или стекнати

кредити според ЕКТС                        IV VI VII/1 VII/2 VIII                         180 кр. 240 кр. 300 кр.

Вид на образование               _________________________________________________

Образовна институција          _________________________________________________

Насока                                    _________________________________________________

Држава на завршување на образованието ______________________________________________

Датум на дипломирање         ________________________________________________

Број на диплома                     _________________________________________________

Просечна оценка                    _________________________________________________

(Пополнуваат само кандидатите кои го завршиле своето образование во странство) Датум и број на документот за нострификација на диплома стекната во странство     ______________________________________ Најниска преодна оценка                ______________________________________ Највисока оценка                            ______________________________________

Податоци за работно искуство во струката _______ години _______ месеци

Назив на институцијата и период (работно искуство стекнато по завршувањето на соодветниот степен на образование, кој како услов е одреден во огласот)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Други услови утврдени во актот за  систематизација на работните места ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Податоци за повисок стекнат степен на образование од оној што како посебен услов е утврден во огласот, за положени испити, сертификати, дипломи, познавање на јазици и компјутерски вештини и слично, од интерес за работното место _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците наведени во пријавата за вработување се веродостојни и дека како доказ кон пријавата ги приложувам следните :        __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ во оригинал или копија заверена кај нотар. Доколку во пријавата се пополнети податоците за e-mail адреса или/и мобилен телефон се согласувам сите известувања во врска со огласот да ги добивам на доставената e-mail адреса или преку SMS порака на доставениот мобилен телефон.

ДАТУМ НА ПРИЈАВУВАЊЕ                                   ПОТПИС НА КАНДИДАТ

   ____________________                                         ______________________

Пробиштип