Внатрешна организација на ЈКП

ЈКП Никола Карев-Пробиштип е организиран во следниве организациони единици:
2 сектори , 10 одделенија и 4 оддела.

ДИРЕКТОР


1.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
1.1 Одделение за финансии, сметководство и наплата
1.1.1 Оддел за наплата, пазари и услуги
1.2 Одделение за јавни набавки
1.3 Одделение за управување со човечки ресурси
1.4 Одделение за општо правни работи и застапување


2.СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ
2.1 Одделение за корисници и одржување на база на корисници
2.2 Одделение за планирање, развој и инвестиции
2.2.1 Оддел – градежна група
2.2.2 Оддел градски гробишта
2.3 Одделение за водоснабдителни објекти (филтер станица)
2.4 Одделение за одржување на водовод и канализација
2.4.1 Оддел за возен парк, автомеханичарски и машинобраварски работи
2.5 Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
2.6 Одделение за јавна хигиена, паркови и зеленило